Se alla

Politik för god ekonomisk hushållning

Rapport - Region Gotlands inre arbete

Området ’Region Gotlands inre arbete’ innehåller bland annat: organisation (nämnder/förvaltningar), politiska styrmedel, budgethantering, lokalisering, ’arbetsgivarpolitik’.

Huvudförfattare för diskussionen i denna rapport ”Region Gotlands inre arbete – Program för god ekonomisk hushållning” har varit Anna Eklund.

Länk till Rapport – Region Gotlands inre arbete (pdf)

Sammanställning av förslagen från rapport ”Region Gotlands inre arbete – Program för god ekonomisk hushållning”

RG1 Sätt individen i fokus när regionen organiserar samhällsservice
RG2 Politiker ska fokusera och ansvara för rätt saker
RG3 Bättre följsamhet för beslutade processer och styrdokument.
RG4 Tydlig styrning på uppdrag och resultat
RG5 Utveckla regionens förmåga att hantera multipla kriser genom samverkan med andra aktörer (civilsamhälle, totalförsvar)
RG6 Utbilda chefer att upptäcka missbruk. Ett dolt missbruk drabbar många fler än bara individen själv. Samverkan med näringslivet är en viktig del för att nå ut till de som är fast i ett missbruk. Genom att utbilda chefer att upptäcka missbruk på jobbet kan individer i missbruk tidigare fångas upp och erbjudas behandling. Här kan även företagshälsovården bidra med stöd och råd.
RG7 Kraften i civilsamhället ska tas tillvara. För att vända en negativ utveckling åt rätt håll krävs en kraftsamling från hela samhället. Det finns många aktörer inom civilsamhället som vill hjälpa till. Dessa ska få stöd – men då endast om de kan uppvisa att de arbetar i enlighet med både Region Gotlands värdegrund samt uppfyller demokrativillkoren.
RG8 Offentliga instanser bör använda inkluderande språk. Det är viktigt att offentliga aktörer är medvetna om hur språket kan användas för att befästa utanförskap eller främja delaktighet. Exkluderande ordval ska undvikas.
RG9 Stärk folkbildningen. Det behövs ett omtag i bidragsgivningen till studieförbundens verksamhet. Varken kommunala, regionala eller statliga bidrag till den fria folkbildningen i studieförbund och högskolor får försvinna i bidragsfusk eller slussas till antidemokratiska krafter. (Även V62)
RG10 Värna äganderätten – balans mellan ägande, miljö och behovet av råvaror. Miljö- och naturvårdsinsatser ska genomföras i god dialog med markägare som har förvaltat och skött sin skog och jord genom många generationer.
RG11 Ge Region Gotland ett främjandeuppdrag att gynna företagandet. Region Gotland ska ha en politik som bidrar till att minska regelkrånglet och sänka kostnaderna för företagande och arbete.
RG12 Inför en tidsgräns för kommunala myndighetsbeslut – en beslutsgaranti om handläggningstider. Region Gotland bör införa en servicegaranti där ekonomisk kompensation ska utgå om den garanterade handläggningstiden inte uppfylls.
RG13 Inrätta en anmäl-en-bestämmelse-funktion om onödig byråkrati. De kommunala myndigheterna ska införa en ”anmäl orimliga bestämmelser”-funktion inom sitt område. Inte minst inom bygg-miljö-livsmedel-djurhållnings-området vore det önskvärt. Det ska vara lätt att anmäla svårtolkade eller orimliga föreskrifter som borde göras mer lättförståeliga eller tas bort.
RG14 Inrätta ortsombud – myndighetskontaktperson i mindre orter. Tidigare fanns ett finmaskigt nät av offentlig verksamhet även utanför större orter. Det behövs en modern motsvarighet i form av så kallade ortsombud som kan fungera som kontaktperson mot myndigheterna på mindre orter. Uppgiften som ortsombud kan ligga på ett lokalt företag, lantbrukare, lanthandel, bensinstation, campingplats eller liknande.
RG15 Region Gotland ska ha en öppenhet för verksamhetsnära innovationsarbete.