Se alla

Politik för demokrati och kultur

Rapport - Kulturen är demokratins moder

En av den liberala demokratiska statens viktigaste uppgifter måste vara att värna om det fria ordet.

Men det räcker inte med att bara tillåta och försvara yttrandefrihet. Liberala politiker bör också som sin uppgift se till att medborgarna tränas i, och uppmuntras, att utnyttja sin yttrandefrihet. Det behövs för att varje dag återerövra demokratin.

Det mest grundläggande är naturligtvis grundläggande utbildning, men därifrån så måste alla också få möjlighet att träna sig i att uttrycka sig. Uttrycksmedlen för att utnyttja sin yttrandefrihet varierar. Men nästan alla uttrycksformer går tillbaka till någon av konstarternas former.

Kulturpolitiken den enda politiska disciplinen som främjar utnyttjandet av yttrandefriheten, alla andra grenar syftar på sin höjd till att förhindra begränsningar. Därför hänger demokratisynen intimt ihop med hur politiker ser på kulturen, och med vilken kulturpolitik de avser att föra.

Huvudförfattare för diskussionen i denna rapport ”Kulturen är demokratins moder – Politik för demokrati och Kultur” har varit Ulf Klasson.

Länk till Rapport – Demokrati och kultur (pdf)

Sammanställning av förslagen från rapport ”Kulturen är demokratins moder – Politik för demokrati och Kultur”

Demokrati

DoK 1 Kultur- och fritidsberedningens roll måste bli tydligare.
DoK 2 Regionens bolag bör inte besättas av politiker, utan av ledamöter med kompetens inom bolagets verksamhetsområde

Kulturpolitik

DoK 3 Bibliotek ska finnas på minst alla serviceorter
DoK 4 Att vi tar ansvar för vår del av kultursamverkansmodellen
DoK 5 Att kulturskolan får resurser så att inga barn och unga ska vara utestängda på grund av ekonomi eller tillgänglighet
DoK 6 Att göra en förstudie för att utreda förutsättningarna för ett scenkonstens hus
DoK 7 Att stöd ges till bygdegårdsverksamhet och lokal kulturverksamhet
DoK 8 Konstmuseets verksamhet måste återupptas
DoK 9 Utnyttja kulturens instrumentella nytta som verktyg för att motverka psykisk ohälsa hos unga och vuxna.

Demokrati

DoK 10 Lokalpolitiker ska inte vara ett yrke
DoK 10.1 Ett arbete bör inledas för att möjliggöra att uppdragens omfattning begränsas till totalt max 40% av heltid per person
DoK 10.2 Arvodering: Arvodesdelen ska baseras på medianinkomsten för gotlänningar
DoK 10.3 Arvodering: Ersättningen för förlorad inkomst begränsas till att inte överstiga nivån för regiondirektörens lön.
DoK 11 Region Gotland ska inte i onödan jaga sina medborgare, beslut om överklaganden till högre instanser (hovrätt eller motsvarande) ska alltid fattas av nämnd.
DoK 12 Revisorernas arbete ska hyllas, och politikerna ska agera på deras rapporter
DoK 13 Ungdomsförbund ska få besöka skolor. Bredda skolans demokratiuppdrag för att säkerställa att alla elever under sin skolgång ska ha möjlighet att komma i kontakt med politiska ungdomsförbund. Gymnasierektorer ska ha ett särskilt uppdrag att skapa kontaktytor mellan ungdomsförbund och ungdomar i skolan. Det kan ske genom regelrätta debatter, bokbord eller klasspresentationer. Skollagens regler om opartiskhet ska följas.
DoK 14 Skärp tillsynen av demokrativillkoret för föreningsbidrag. Tillsynen måste bli kraftfullare, inte minst genom oannonserade besök och inspektioner vid evenemang som genomförs av föreningar och organisationer som får statliga bidrag.
DoK 15 Inför demokrativillkor även för kommunal och regional bidragsgivning. Ett relativt stort antal organisationer med kopplingar till extremistmiljöer mottar offentliga medel genom såväl statliga som kommunala bidrag. Ett demokrativillkor även bör införas för regionala och kommunala bidrag.
DoK 16 Informera skolungdomar om den våldsbejakande islamismens brott mot mänskligheten.
DoK 17 Bekämpa antisemitismen. Det behövs ökad medvetenhet om hur antisemitismen i Sverige tar sig uttryck i dag. Det får aldrig förekomma att skolor undviker att diskutera antisemitism därför att ämnet skulle anses känsligt. Det bör genomföras en nationell kartläggning av förekomsten av antisemitism i skolorna. Målet bör vara att alla barn och ungdomar någon gång under skolgången ska ges möjligheten att göra en studieresa till ett förintelseläger.
DoK 18 Bekämpa rasism och diskriminering. Skolans arbete med en demokratisk värdegrund och kunskap mot antisemitism, afrofobi, islamofobi, homofobi och andra former av intolerans måste förstärkas.
DoK 19 Skärp kontrollen av organisationsbidrag. Ett aktivt föreningsliv är en av stöttepelarna i samhället och måste uppmuntras. Nattvandringar, föreningsliv och idrott bygger på människors ofta ideella engagemang. Utformningen och kontrollen av organisationsbidrag bör skärpas så att bidrag aldrig går till verksamhet som främjar segregation eller motverkar demokratiska värderingar. Det ska vara förbjudet för organisationer att förmedla bidrag till medlemsorganisationer som inte uppfyller demokratiska villkor.

Kulturpolitik

DoK 20 Kulturen ska vara fri – kulturstöd ska gynna kvalitet
DoK 21 Kulturen ska vara självständig – goda villkor för kulturföretagande
DoK 22 Stärk kulturen i skolan
DoK 23 Genom de samverkansorgan för kulturfrågor där Region Gotland ingår, vill vi att följande ska drivas:
DoK 23.1 Inrätta en kultursamverkansmodell för kulturmiljöer. Ett system liknande kultursamverkansmodellen, där regionerna har ett större inflytande över det statliga kulturstödet, skulle kunna användas för att utveckla ett system för bevarandet av hotade kulturmiljöer i hela landet som bör bevaras.
DoK 23.2 Fler fristadsförfattare
DoK 24 Inte en skattekrona till extremism med studieverksamhet som täckmantel. Nationellt centrum mot våldsbejakande extremism bör vara med och stödja så att den bidragsgivning till folkbildning som sker via kommuner och regioner samt Folkbildningsrådet aldrig stödjer extremism.