Se alla

Inriktningsbeslut – Skolorganisation

Onsdag 28 oktober 2020

Liberalerna sätter alltid skolan först

Liberalerna är – och har alltid varit – skolpartiet. Vi älskar kunskap helt enkelt, eftersom det är biljetten till ett liv som man styr över själv.

Kunskap och bildning bryter barriärer, öppnar nya vägar och stärker den enskildes förmåga att orientera sig och fatta egna självständiga beslut. Grundskolan ska därför ha höga förväntningar på varje individ och prioritera kunskap. Alla elever som går ut grundskolan ska ha de kunskaper som krävs för att klara fortsatta studier.

För oss är det därför mycket viktigt att skolorna på Gotland måste ha förmåga att leverera god undervisning och ge det stöd som behövs till samtliga barn och elever. Möjligheten för våra barn att tillgodogöra sig kunskap och utbildning är avgörande för både individens och samhällets utveckling.

Förändring av skolorganisationen

Men det finns många utmaningar framåt i den gotländska förskolan och grundskolan som behöver lösas. Bland annat lärarbrist, ökade krav på behörighet, skillnader i förutsättningarna att bedriva utbildning, skillnader i elevresultat, begränsade ekonomiska resurser för att nämna några av de viktigaste.

För att på bästa sätt möta de utmaningarna är det viktigt att skolorna vi har på Gotland ska vara både pedagogiskt och ekonomiskt bärkraftiga.

Vi behöver skapa en Gotländsk skolorganisation som är stabilt hållbar över lång tid, och som har en möjlighet att dynamiskt kunna följa demografiska förändringar.

Vi behöver ha som målsättning att vi får förskoleenheter med flera avdelningar för att stärka möjligheten att erbjuda attraktiva tjänster och därmed ökar möjligheterna att få en stabil personalgrupp.

Vi behöver också ha en skolorganisation som möjliggör att våra lärare ska kunna arbeta tillsammans i lag runt planering, undervisning, utvärdering och utveckling av verksamheten.

Vi behöver helt enkelt ha en skolorganisation på Gotland som ger större möjligheter till att skapa attraktiva och hållbara tjänster för skolledare, pedagoger och övrig personal på en enda skola.

Liberalerna anser också att det är mycket viktigt att skolledning, elevhälsopersonal och andra stödfunktioner ska kunna vara mer närvarande då de inte ska behöva dela sin tid geografiskt med resande under arbetsdagen med mindre tid till eleverna som följd.

Skolorganisationen för förskolan och grundskolan på Gotland behöver därför förändras för att möta de utmaningar som vi står inför och ge alla barn och elever bästa möjliga förutsättningar att klara skolan.

Bygdeskolor och Ämnesskolor

Ett förslag som i sammanhanget kan vara intressant att utreda vidare är vilka konsekvenser det skulle få om grundstrukturen i skolorganisationen skulle utgå från enheter som omfattar Fsk-3 respektive 4-9.

Det fortsatta arbetet

Förslaget som presenterats av förvaltningen löser inte självständigt alla de utmaningar vi har i den gotländska skolan och vi bedömer att det inte kommer gå att genomföra alla föreslagna förändringar i närtid. Men det är nödvändigt att förändring av den gotländska skolorganisationen genomförs och Liberalerna på Gotland anser att förvaltningen har gjort ett gediget arbete som tydligt visar vilka utmaningar vi som politiker behöver hantera.

Men utredningen och förslagen till förändring behöver ta ökad hänsyn till tidigare fattade beslut i regionfullmäktige som till exempel ”Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland 2019-2030” som beslutades 2018.

Skolorna på Gotland måste ges bästa möjliga förutsättningar för att leverera god undervisning till samtliga barn och elever. I det arbetet är en förändring av skolorganisationen nödvändig.

Simon Härenstam
Ordförande Liberala Gotland

Skolorganisation Diskussionsunderlag Liberalerna