Se alla

Ett bättre företagsklimat för ett bättre Gotland

Fredag 17 augusti 2018

Företagsklimatet är en av de mest avgörande frågorna för att utveckla Gotland framöver anser vi i Alliansen Gotland. Vi vill omedelbart lägga grunden för ett mätbart och tydligt arbete i syfte att kraftfullt förbättra företagsklimatet och skapa de mötesplatser och den dialog som behövs för att bli trovärdiga.

Vi lovar därför:

  • Ett politiskt ledarskap, som prioriterar företagsklimatet.
  • En fungerande myndighetsutövning, med särskilt fokus på bygglovshanteringen.
  • Fler privata utförare av välfärdstjänster som ger en möjlighet till utveckling och valfrihet.
  • Återinför utmaningsrätten.

Företagsklimatet och det politiska ledarskapet

Vilja, tid och energi lägger en stabil grund för ett gott företagsklimat, inte pengar. Det handlar om så enkla saker som att svara i telefon och på mejl. Dagens teknik gör det enkelt att berätta om man är frånvarande och när man är tillbaka på plats. Det handlar om knapptryckningar för att ge korrekt information. Det handlar om att återkomma enligt vad man lovat. Det handlar om att visa ett genuint intresse för näringslivets behov och följa upp de insatser som görs. Fokus är att bygga förtroende och leva upp till givna löften. Här vill vi se till att Region Gotland blir mycket bättre!

Det krävs ett starkt politiskt ledarskap som sätter fokus på företagsklimatet: det har Region Gotland inte haft de senaste 8 åren. Regionstyrelsens ordförande måste gå i spetsen för det arbetet och vara en tydlig bärare av företagsklimatets betydelse. Vi lovar ett politiskt ledarskap som kan staka ut vägen till en avsevärt bättre placering på Svensk Näringslivs ranking. Det finns ingen anledning att Gotland skall ligga på nedre halvan! Kontakten med Region Gotland ska genomsyras av en vilja att hjälpa till, förklara och leda rätt. Även vid negativa beskedet behövs en tydlighet mot företagen.

Första åtgärden är att sätta sig ned med näringslivet och ta en förutsättningslös diskussion hur samspelet skall ske mellan Region Gotland och näringslivet framöver. Tillväxtrådet behöver förändras, från dagens envägsinformation till ett verkligt dialogforum. Framåt behövs troligen flera mötesplatser, branschvisa möten på företagarnas villkor mm. Här behöver vi gemensamt hitta bättre samarbetsformer än idag.

Privat sektorn är grunden för alla skatteintäkter i ett samhälle. Ju bättre företagsklimat som ger flera anställda, desto högre skatteintäkter som finansierar vår gemensamma välfärd. Därmed säkras långsiktigt finansieringen av vård, skola och omsorg.

Myndighetsutövning

Region Gotlands myndighetsutövning ska vara rättssäker, möjlighetsinriktad och visa ett positivt bemötande. Grunden för en långsiktigt stabil myndighetsutövning är att regionen har rätt kompetens, samt att personalen trivs och stannar kvar. Då krävs det ett tydligt ledarskap, både på politisk nivå och på tjänstemannanivå. Samspelet mellan politiken och förvaltningsledningarna behöver förbättras, en tydlighet från politiken ger trygghet hos tjänstemännen att agera. Därmed snabbas processerna upp. Viktigt är också att medarbetarna känner att de kan påverka sin arbetssituation liksom möjlighet till en bra löne- och karriärsutveckling.

Bygglovshandläggningen är det särskilt viktigt att få ordning på. Under åtta år har den inte fungerat. Vid årsskiftet fanns det ca 900 ärenden i kö. Bygglovshandläggningen är den enskilt viktigaste åtgärden att komma tillrätta med, för att förbättra företagsklimatet. Den har på riktigt bromsat mycket utveckling på Gotland. I stort sett alla gotlänningar kan relatera till något enskilt ärende där processerna krånglat. Inför årsskiftet 2018/19 ser Alliansen Gotland att det behövs ett samlat paket för att komma till en rimlig ärendebalans när den nya lagstiftningen om rabatt på bygglovsavgiften med 20 % per vecka införs. Ett sådant paket måste innehålla allt från politiskt ledarskap, översyn av delegationsordning och det måste bli tydligt att det politiska ansvaret inte skall ligga på tjänstemän. Det kommer också kräva tillfälliga omfördelningar av personalresurser, förenklade processer och att minimera antalet interna remisser. Skapa tydliga rutiner för dialog med de sökande samt se över möjligheterna att införa fler bygglovsbefriade åtgärder.

Konkurrensutsättning

Alliansen Gotland säger nej till vinsttak, men ja till fokus på kvalitet i välfärden. Den förda diskussionen om driftsformer är obegriplig, debatten bör givetvis istället handla om kvalitén i den offentligt finansierade välfärden.

Regeringens har lagt fram sitt förslag om vinstförbud i välfärdens branscher. Förslaget har röstats ned i riksdagen, men de rödgröna säger att de skall genomföra det efter valet om de får möjlighet till det, därmed lever frågan i allra högsta grad. Regeringens förslag kallar det vinsttak men det blir i praktiken ett vinstförbud på grund av den konstruktion utredningen föreslår med operativt kapital som styrande faktor. Väldigt många remissinstanser har sågat utredningens förslag, bland annat konkurrensverket och riksrevisionen.

Revisionsbyråerna PWC och Grant Thornton har, oberoende av varandra, kommit fram till att 80 procent av de privata välfärdsleverantörerna kommer att slås ut om vinstförbudet blir verklighet. Regeringens förslag är med andra ord ett väldigt påtagligt hot mot Gotlands alla privata välfärdsföretag. Och ett hot mot de enligt SCB cirka 950 personer som jobbar i dessa företag.

Ungefär 1200 elever inom för-, grund- och gymnasieskolan går i friskolor på Gotland. Cirka en tredjedel, 450 personer, har privat hemtjänst på ön. Antalet läkarbesök och övriga sjukvårdsbesök är ungefär 52 000 stycken på Gotland. Totalt sett berör regeringens förslag alltså väldigt många gotlänningar.

Vi har många goda exempel på Gotland på privata skolor, äldreboenden, tjänster inom den sociala välfärden och vårdcentraler. De kan bli flera. Kvaliteten i utbudet i förhållande till kostnaderna, måste hela tiden vara det som är avgörande. Lättillgänglig vård av hög kvalitet är vårt mål. Därför är valfrihet bra för både brukare och personal.

Alliansen Gotland vill också återinföra företagens utmaningsrätt. Det betyder att en företagare kan anmäla önskemål om att i konkurrens få överta en uppgift som utförs av regionen, t ex viss fastighetsskötsel. Regionen ska bedöma om det är rimligt att den verksamheten konkurrensutsätts. Är svaret ja, görs en upphandling. Den här möjligheten att utmana skickar en tydlig signal till näringslivet om viljan att ompröva nuvarande strukturer och att tänka i nya banor.

Alliansen införde utmaningsrätten i slutet av mandatperioden 2006-2010 och den hade börjat ge resultat. När de rödgröna kom till makten efter valet 2010, var de blixtsnabba med att avskaffa den. Vi har föreslagit att utmaningsrätten skulle återinföras, men det avslogs av den rödgröna majoriteten. De visade än en gång sitt ointresse för att ge näringslivet goda förutsättningar. Nu ska vi se till att den här möjligheten snarast kommer tillbaka efter valet!

Våra löften till väljarna 2018

Alliansen Gotland ser företagsklimatet som en de mest avgörande frågorna för att utveckla Gotland framöver. Vi vill omedelbart lägga grunden till ett mätbart och tydligt arbete i syfte att kraftfullt förbättra företagsklimatet och skapa de mötesplatser och den dialog som behövs för att bli trovärdiga.

Vi lovar därför:

  • Ett politiskt ledarskap, som prioriterar företagsklimatet.
  • En fungerande myndighetsutövning, med särskilt fokus på bygglovshanteringen.
  • Fler privata utförare av välfärdstjänster som ger en möjlighet till utveckling och valfrihet.
  • Återinför utmaningsrätten.

Eva Nypelius (C)
Anna Hrdlicka (M)
Johan Thomasson (L)
Sara Lidqvist (KD)