Se alla

Service, hälsa, omsorg och trygghet

Liberalerna vill:

Liberalerna vill

 • att sju serviceorter ska ha en basservice enligt ovan
 • att alla offentliga lokaler tillgänglighetsanpassas så att alla människor har tillgång till dem
 • att regionens badplatser ska vara tillgängliga för alla
 • att det förebyggande arbetet behöver förstärkas och genomsyra all regionens verksamhet, inte minst när det gäller övervikt och äldres hälsa
 • att platser i särskilt boende ska byggas ut
 • att det ska byggas 200 nya lägenheter inom trygghetsboenden
 • utöka anhörighetsstödet genom t.ex avlastning på korttidsboende
 • tillföra resurser för att räddningstjänsten ska vara tillräckligt utbyggd och bemannad
 • förstärka folkhälsoprojektet FAR/PAR (fysisk/psykisk aktivitet på recept)
 • verka för ett starkt försvar
 • att åtminstone serviceorterna har en ungdomsgård eller annan samlingsplats – gärna i alternativa driftsformer
 • att stödet till kvinnojourer och brottsofferjourer ska vara generöst och långsiktigt.
 • Regionen behöver göra mer för att få fram skyddade boenden för utsatta.
 • ha kameraövervakning på fler brottsutsatta platser där otryggheten är stor
 • utveckla boendeparkering i innerstaden

Liberalerna anser att ingen ska behöva resa mer än två mil för att få basservice i form av skola, bibliotek/bokbuss, äldreboende och vårdcentral eller åtminstone distriktssköterska/ trygghetspunkter. Förutom i Visby skall det finnas serviceorter med basservice i Roma, Klintehamn, Hemse, Slite, Fårösund, Burgsvik och Katthammarsvik.

Det är viktigt att lokaler och verksamheter, så långt möjligt, tillgänglighetsanpassas så att fler människor har samma möjligheter att ta sig till det som erbjuds.

De äldre är en fortsatt ökande andel av vår befolkning. År 2017 utgjorde de över 65 år på Gotland 25 procent av befolkningen, vilket är 5 procent mer än i resten av landet. Denna andel kommer med säkerhet att öka i framtiden. Redan nu råder brist på vård- och omsorgsboende, vilket medför stora samhälleliga merkostnader.

Räddnings- och alarmtjänst är viktiga för att människor på ön ska kunna känna trygghet i att räddningstjänsten är tillräckligt bemannad och att larmcentralen har personal med lokalkännedom.