Se alla

Hälso- och sjukvården

Liberalerna vill:

Liberalerna vill

 • att primärvården stärks för att bryta den onda cirkeln där människor åker till akuten för snart sagt alla vårdbehov
 • att lättakuter inrättas i Slite och Hemse för bättre tillgänglighet och för att avlasta akuten på lasarettet
 • att det etableras en dygnet-runt-öppen vårdcentral i Visby
 • att vård och omsorg runt de äldre och funktionsnedsatta samordnas bättre och att det blir tydligt vem som har patientansvaret
 • att sjukhusets uppdrag blir tydligare och styrs mot de som behöver sjukhusets resurser bäst och avgränsas till det som med god patientsäkerhet och hög kvalitet kan bedrivas på vårt lasarett
 • att kopplingen till och stödet från specialistvård på fastlandet förstärks och ger den typ av partnerskap som behövs
 • att vi stimulerar nyrekrytering av personal i bristyrken med en rejäl anställningsbonus som inte nödvändigtvis behöver bestå av kontanter
 • ge inflytande i det dagliga arbetet samt möjligheter till kompetensutveckling och bättre anställningsvillkor för att behålla medarbetare
 • förstärka folkhälsoprojektet FAR/PAR (fysisk/psykisk aktivitet på recept)
 • att regionen tillsätter en barnombudsman för att samordna och bevaka frågor som rör barns och ungdomars hälsa och utveckling
 • att även ungdomar utanför Visby ska ha tillgång till en ungdomsmottagning på lokalplanet åtminstone några timmar i månaden
 • att inrätta ett patient/anhörighotell inom lasarettsområdet

Primärvården måste stärkas och byggas ut för att öka tillgängligheten och avlasta akuten på lasarettet. Lättakuter på vårdcentralerna i Slite och Hemse skulle också avlasta sjukhuset.

Den sammanfattande bedömningen från regionens revisorer är att
”… hälso- och sjukvården i begränsad utsträckning säkerställt att primärvårdens uppdrag är tydligt definierat. Samverkan och ledningsstruktur fungerar i begränsad utsträckning, nuvarande arbetssätt och stöd för informationsöverföring har begränsade förutsättningar.”

Det förebyggande arbetet behöver förstärkas och genomsyra all regionens verksamhet, inte minst vad gäller psykisk ohälsa, övervikt och äldres hälsa.

Den psykiska pressen och stressen ökar bland barn och unga. Detta gäller särskilt flickor, som har orimligt höga krav på sig själva och från omgivningen.

Hälso- och sjukvårdens nuvarande politiska och administrativa ledning har haft kroniska svårigheter att hålla budget trots stora tillskott av regionens resurser. Det finns ökat missnöje med de prioriteringar som ledningen gör och med frånvaron av ett dagligt ledarskap. Det är för oss liberaler tydligt, att vården behöver förändras och förnyas genom satsning på primärvården, bättre samordning, tydligt formulerat uppdrag och stöd från specialistvård på fastlandet.

Vi måste förbättra arbetsmiljö och villkor för att behålla och stimulera nyrekrytering av personal. Dessutom minskar detta kostnaderna för hyrpersonal.