Se alla

Ett gott liv med god hälsa

Ett gott liv med god hälsa

Förslag från Liberalerna Gotland
Prioriterade förslag

V1 En bra skola som ger alla möjlighet att utvecklas till sin fulla potential.
V2 Skapa anläggningar och aktiviteter som bidrar till en hälsofrämjande livsstil
V3 Att vård och annan samhällsservice stimulerar till goda livsstilar i mötet med sina patienter.
V4 Ett socialt arbete utgår ifrån ett förebyggandeperspektiv och att prioritera insatser i tidigt skede mer än idag.

En vård och omsorg med ett mänskligt ansikte
V5 Att skolhälsovården lever upp till lagstiftningens krav.
V6 Att samordningen mellan skola, socialtjänst och sjukvård förtydligas, bl a genom inrättande av en familjecentral
V7 Att stöd från vård och omsorg finns där barnen finns. Socialtjänsten och barn- och
ungdomspsykiatrin behöver finnas i skolan. Att bygga förtroende är centralt – men svårt – för att kunna påverka.
V8 Att missbruk ses som en sjukdom som ska behandlas. Verka för tillgänglighet av överdoshävande läkemedel som Naloxon och sprututbytesmottagningar
V9 Att alternativa boendeformer med trygghet och gemenskap skapas för den som inte längre vill eller kan bo kvar i sitt vanliga boende. Med internetuppkoppling.
V10 Kontinuiteten måste stärkas inom all vård och omsorg. Förtroende skapas i mötet mellan
människor. Antalet personer runt patienten måste så långt möjligt begränsas till vad som krävs ur kompetensförsörjningssynpunkt.
V11 Stärk relationen med anhöriga. Att ta ansvar för och vara delaktig i vård och service som anhörig är viktigt, men också att man känner att man får det stöd man behöver
V12 Inför samordnade system med Kontaktpersoner eller ”Case Managers”, d v s en person som samordnar och synkroniserar, integrerat för socialtjänst och hälso- och sjukvård.
V13 Alla ska rätt till en fast husläkare.
V14 Att ett system med listningstak för alla allmänläkare verksamma på Gotland Införs.
V15 Att en ytterligare vårdcentral skapas.
V16 En strukturerad behovsanalys på individnivå ska ligga till grund för resurssättning på SÄBO.
V17 Hemtjänsten måste utformas så att ökat brukarinflytande säkras, t.ex. genom en åtgärdsportfölj.

Bättre lokaler för vården
V18 Inled utredning för vägval av framtidens sjukhus.
V19 Att allianser för tillgänglighet och utveckling för vården på Gotland kontinuerligt skapas och prövas.
All verksamhet måste granskas för att förbättras
V20 Se över vårdens övriga lokalbehov och samordna/prioritera dessa mot sjukhusets lokalbehov.