Se alla

Bygga och bo

Vårt största hinder för inflyttning och utveckling är idag bristen på bostäder, såväl hyresrätter som villatomter. Bostäder saknas både i Visby och på landsbygden.

Liberalerna vill:

Liberalerna vill

 • att det ska byggas 200 nya hyreslägenheter per år
 • prioritera Gotlandshem och andra byggherrar som vill bygga hyresrätter, vad gäller markanvisning
 • att vi utnyttjar dubbel markanvisning för att öka bostadsbyggandet på landsbygden
 • bygga hyresrätter i olika former för särskilda grupper som studenter, ungdomar och äldre
 • använda kommunal borgen för att stimulera byggandet av trygghetsboende på landsbygden
 • att planarbetet görs i dialog med fastighetsförvaltare och byggherrar
 • att bygglovsprövning följer den lagstadgade tiden om 10 veckor
 • undersöka möjligheten att uppföra ”uniformsbostadshus”, dvs bostäder för t.ex militärer, sjuksköterskor, poliser och brandmän som rekryteras till Gotland, och där de kan bo, under viss tid, för att känna sig för tills de fått ett permanent boende
 • säkra dricksvattenförsörjningen för att möjliggöra för byggnation på hela ön
 • fullfölja utbyggnaden av VA- nätet så att bygglov kan ges och fler bostäder byggas, gärna även strandnära
 • verka för att ta bort realisationsvinstbeskattning på bostad för äldre/åldersrika, för att öka omsättningen på bostäder
 • att detaljplaner för nya villatomter tas fram i Visby och vid serviceorter på landsbygden
 • arbeta fram en handlingsplan för att på sikt flytta militärflyget till annan plats för att skapa möjlighet för Visby att växa