Se alla

Äldreomsorg

Liberalerna vill:

Liberalerna vill

  • att det ska finnas resurser för de organisationer i civilsamhället som arbetar med aktiviteter för och med årsrika
  • att hälso- och sjukvården erbjuder hälsosamtal till alla som fyllt 75 år om livsstilens betydelse för hälsan samt vart man vänder sig för att få stöd och hjälp
  • att det ska finnas fler lägenheter i särskilt boende för de årsrika som behöver tillgång till vård och omsorg under dygnets alla timmar
  • att regionen kartlägger sina behov av bostäder för årsrika, och initierar byggandet av de bostäder som behövs
  • att regionen utreder möjligheten i Visby att inrätta en äldrevårdcentral och hälsoteam för multisjuka äldre
  • att äldretandvården får en stärkt roll i den förebyggande tandvården
  • att anhöriga kan få hjälp med avlastning i form av avlösningstjänster och korttidsboende
  • verka för att minska realisationsvinstbeskattningen på bostad för äldre/åldersrika, för att öka omsättningen på bostäder

Liberalismen syftar till att maximera varje människas frihet att forma sitt liv så länge det inte inkräktar på någon annans frihet. Den rätten gäller hela livet. Att öka årsrika människors självständighet och egenmakt är därför en viktig uppgift.

Forskning visar att det finns mycket att vinna både för de äldre själva och för samhällsekonomin genom skadeförebyggande åtgärder, hjälp till rökstopp, hjälp mot överbruk av alkohol, främjande av gott näringstillstånd och god tandhälsa, fysisk aktivitet och optimal läkemedelsbehandling.

Det måste byggas fler bostäder som är anpassade för årsrika. Fokus ska vara bostäder som ger möjlighet till gemenskap, socialt innehåll och trygghet.

En stärkt primärvård är viktig för att förebygga och behandla ohälsa bland äldre och för rehabilitering efter till exempel stroke och olycksfall. En möjlighet är att inrätta äldrevårdscentraler (ÄVC). Vid ÄVC erbjuder man en verksamhet anpassad för årsrikas behov och patienten får ordentligt med tid hos sköterska och läkare. Geriatrikresurser skall finnas.

En sammanhållen vård och omsorg är särskilt viktig när det gäller de äldre personer som betecknas som multisjuka. Varje multisjuk äldre person får i flera kommuner tillgång till ett eget äldrevårdsteam, med olika kompetenser, som ansvarar för att ge en sammanhållen vård. Gemensam journal förs.

En betydande andel av all äldreomsorg utförs av anhöriga. Oftast är det frivilligt och med glädje även om det kan vara tungt ibland. Den som tar ett stort ansvar som anhörigvårdare måste få avlastning ibland för att orka. Regionen bör därför vara generös med avlastningstjänster och korttidsboende.